Запрошуємо взяти участь у Карнабідівських читаннях

Запрошуємо дослідників та краєзнавців взяти участь у ІІІ Карнабідівських читаннях «Історико-культурна спадщина Чернігово-Сіверського краю».

Дата і місце проведення читань:

15-16 грудня 2016 року, Національний архітектурно-історичний заповідник «Чернігів стародавній», вул. Преображенська, 1, м. Чернігів.

Тематичні напрями роботи читань:

– джерельна база та історіографія досліджень історико-культурної спадщини Чернігово-Сіверського краю;

– археологічні дослідження пам’яток Чернігово-Сіверського краю;

– пам’ятки історії і культури Чернігово-Сіверського краю;

– вивчення, збереження, функціонування та використання пам’яток історико-культурної спадщини;

– роль заповідників у збереженні об’єктів культурної спадщини;

– законодавство у сфері охорони культурної спадщини;

– пам’яткоохоронна і краєзнавча діяльність;

– видатні дослідники історико-культурної спадщини Чернігово-Сіверського краю та фундатори музейних колекцій.

Вимоги до оформлення:

– обсяг матеріалів, що подаються, — до 1 друк. арк. тексту (формат А4), набраного на комп’ютері; шрифт Times New Roman, розмір 14, через 1,5 міжрядковий інтервал (текстовий редактор WORD 6-7, у форматі RTF або DOC); поля зліва, зверху, знизу та справа — 20 мм; абзац — 1,25 мм (в автоматичному режимі);

– оформлення статей — згідно з вимогами ДАК України до матеріалів, що публікуються у фахових виданнях; індекси посилань у тексті в квадратних дужках арабськими цифрами, напр.: [2, с. 15], де перша цифра — номер джерела в списку, друга — номер сторінки; у затекстових посиланнях на архівні документи інформація подається через кому, напр.: ЦДІАК України, ф. 54, оп. 3, спр. 15, арк. 13 зв.;

– графіка (ілюстрації, графіки, схеми тощо) подається окремим файлом, кожне зображення у форматі JPG або TIFF, розміром не менше 10×15 см, де 10 см базова (менша) сторона. Підписи до ілюстрацій додаються окремим списком наприкінці тексту статті;

– у лівому верхньому куті перед назвою статті зазначається класифікаційний індекс УДК, далі зверху праворуч курсивом друкується ім’я та прізвище автора; нижче — посередині, симетрично до тексту — назва статті великими літерами;

– після основного тексту — «Список використаних джерел і літератури»;

– список літератури подається через 1 інтервал з розміром шрифту 12, в алфавітному порядку;

– до статті обов’язково додаються трьома мовами (українською, російською, англійською) прізвище та ім’я автора, назва статті, анотація та ключові слова;

– на окремому аркуші подається інформація про автора(ів): прізвище, ім’я, по батькові, місце роботи, посада, науковий ступінь та вчене звання, контактний телефон, e-mail;

– подані матеріали повинні бути добре вичитаними і відредагованими;

– усі посилання, назви використаних джерел і публікацій повинні бути звірені з оригіналами.

Оргкомітет залишає за собою право відбору доповідей та статей для включення їх до програми читань і до збірника «Чернігівські старожитності».

Організатори читань:

Національний архітектурно-історичний заповідник «Чернігів стародавній», Центр пам’яткознавства Національної академії наук України і Українського товариства охорони пам’яток та культури.

Заявки на участь у читаннях та теми доповідей приймаються до 21 листопада 2016 р. за адресою: Національний архітектурно-історичний заповідник «Чернігів стародавній», вул. Преображенська, 1, м. Чернігів, Чернігівська обл., Україна, 14000 або на e-mail: oldcher@gmail.com; тел./факс (0462) 647-145 (з приміткою в темі листа «Карнабідівські читання»).

Контактна особа: учений секретар Черняков Сергій Васильович, моб. тел. (050) 768-71-35.

Запрошення на читання буде надіслано додатково. Проїзд, проживання та харчування за рахунок учасників конференції.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *